PRACOWNICY PK


Józef Nizioł

WYRÓŻNIENIE PROFESORA MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO

    Prezes Rady Ministrów 8 listopada br. wręczył kolejne nagrody wybitnym polskim uczonym. Nagrody te - począwszy od 1994 roku - wręczane są raz w roku, w okolicy rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
    Przyznawane są w dwóch zasadniczych kategoriach: młodych pracowników naukowych oraz za wybitne osiągnięcia. W pierwszej z nich premiowane są:

    Druga, można powiedzieć bardziej elitarna, dotyczy:

 

prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski    W tej ostatniej - za wybitny dorobek naukowy - nagrodę otrzymał prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski, wieloletni pracownik naszej uczelni, którego całe życie zawodowe i naukowe związane jest z Politechniką Krakowską.
    Dorobek naukowy profesora Michała Życzkowskiego jest imponujący. Jest on autorem lub współautorem 273 publikacji, w tym 3 książek własnych i 10 zespołowych. Działalność naukowa profesora dotyczy mechaniki ciała stałego, a szczególnie teorii plastyczności, reologii, stateczności i optymalnego kształtowania konstrukcji. Interesujące również były Jego prace w zakresie matematyki stosowanej, a zwłaszcza prace związane z działaniami na uogólnionych szeregach Fouriera. Do unikalnych w skali światowej należą książki profesora Michała Życzkowskiego "Obciążenia złożone w teorii plastyczności", PWN, Warszawa 1973, a następnie w znacznie rozszerzonym ujęciu "Combined Loadings in the Theory of Plasticity", PWN-Nijhoff 1981. To drugie ujęcie omawia ponad trzy tysiące pozycji literatury, w tym wiele pozycji szkoły krakowskiej stworzonej przez profesora Michała Życzkowskiego. Dzięki tej książce, bardzo często cytowanej w literaturze światowej, profesor Michał Życzkowski został powołany do rad redakcyjnych "International Journal of Plasticity", "International Journal of Mechanical Sciences" oraz był przez rok zatrudniony w Joint Research Centre, Ispra, Włochy.
    W wymienionych książkach profesor Michał Życzkowski pierwszy wprowadził pojęcie nośności rozdzielczej, z tego zakresu jest współautorem monografii "Nośność rozdzielcza w teorii plastyczności", PK, Kraków 1998.
    Inna, obszerna dziedzina badań naukowych dotyczy stateczności konstrukcji, zwłaszcza zagadnień niekonserwatywnych. Pierwszy wprowadził pojęcie siły nadśledzącej i określił odpowiednie wartości krytyczne. Podsumowaniem prac w tym kierunku były rozdziały w książkach "Stability of Elastic Structures", Springer 1978 oraz "Strength of Structural Elements", PWN-Elsevier 1991.
    Kolejną obszerną dziedziną działalności naukowej profesora Michała Życzkowskiego jest optymalne kształtowanie konstrukcji, w szczególności ze względu na utratę stateczności lub w warunkach pełzania. Pierwszy z tych kierunków został podsumowany referatem generalnym na sympozjum IUTAM w Londynie w 1982 r. oraz monografią "Optimal Structural Design under Stability Constrains", Kluwer Academic Publisher, Dordrecht-Boston-Londyn 1988. W uznaniu osiągnięć profesora Michała Życzkowskiego w teorii pełzania władze IUTAM powierzyły mu organizację konferencji "Creep in Structures IV", która odbyła się w Krakowie w 1990 r., a brało w niej udział ponad 120 osób z 21 krajów.
    O dużej wartości prac profesora może świadczyć liczba cytowań - w latach 1992-99 było ich 140.
    W dziedzinie kształcenia kadr rola profesora Michała Życzkowskiego jest wyjątkowa. Był promotorem 29 prac doktorskich; jeden z jego doktorantów jest członkiem PAN i PAU, dalszych trzech jest profesorami zwyczajnymi, jeden profesorem tytularnym, dwóch jest profesorami na uniwersytetach w USA, dwóch w swoich krajach (Chiny i Wietnam).
    Profesor Michał Życzkowski był twórcą (1969 r.) międzywydziałowej specjalności mechanika stosowana, która w roku 1991 została przekształcona w mechanikę komputerową. Wykształciła ona ponad 300 magistrów inżynierów poszukiwanych zarówno przez nowoczesne zakłady, jak i wyższe uczelnie i ośrodki badawcze.

    Szanowny Panie Profesorze,
    Z wielką przyjemnością i satysfakcją przyjęliśmy fakt wyróżnienia Pana Profesora prestiżową nagrodą prezesa rady ministrów za wybitny dorobek naukowy.
    Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni, że wśród nas jest tak wybitny uczony i prawy człowiek.